วิชาบังคับวิชาชีพครู

(ภาษาไทย) สถานการณ์ทางคุณธรรม จริยธรรม การวิพากษ์ การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม การแก้ไขปัญหาเชิงจริยธรรมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู องค์กรวิชาชีพครู วุฒิภาวะครู และความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง การพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นครูที่เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารงาน ภาระงานบริหารวิชาการ บริหารบุคคล บริหารทั่วไป บริหารงบประมาณ การวางแผนกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

            (ภาษาอังกฤษ) Moralities and ethics, including criticism and ethical reasoning, solving ethical problems; ethics of teaching profession according to the requirements suggested by Teachers’ Council of Thailand; teacher organization, teachership, teacher maturity, strong citizenship and cultivation of citizen; learning enhancement, motivation and inspiration development; creativity and innovative thinking elevation; life-long learning, self-development in working and continual learning to become knowledgeable; trendy and up-to-date; organizational structure, administrative structure, administration of academic, personnel, general and budget affairs, strategic planning, education quality development in schools