ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ หลักการและองค์ประกอบของธุรกิจอัจฉริยะ การพัฒนาคลังข้อมูล โมเดลของคลังข้อมูล แบบจําลองระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนทรัพยากรขององค์กร การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน

Introduction to business intelligence; concepts and components of business intelligence; data warehousing; modeling a data warehouse; decision support system modeling; enterprise resource planning; customer relationship management; business intelligence user interfaces