ระบบ LMS2 สำหรับส่งรายงานความก้าวหน้าและสรุปการฝึกงานของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environmental management)

245-541   การวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
 Purposes and Objectives
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา Purposes of the course

เพื่อให้นักศึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการทำวิจัยและพัฒนาทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการทำวิจัยได้  เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ ทักษะ และจริยธรรม

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา Objectives of course development/modifications

เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยและพัฒนาทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นการปูพื้นฐานการทำวิจัย สารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ อีกทั้ง ได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงตัวอย่างอ้างอิงและเทคนิคให้ทันสมัยรองรับกับสถานการณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบันมากขึ้น


ลักษณะและการดำเนินการ
Description and Implementation
 

1. คำอธิบายรายวิชา Course Description
การศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ด้านกระบวนการวิจัยและพัฒนาทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการศึกษาข้อมูลด้วยหลักการทางสถิติ ทั้งบรรยายและอ้างอิงขั้นสูง การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการของสถิติขั้นสูง การสรุปผลการนำเสนอและการแปลความ การนำเสนอผลงานวิจัย และการเขียนรายงาน เป็นต้น

Practical works on Scientific approach in Research and Development (R & D) related to the field of Management of Information Technology that can significantly gain or improve the student skill on various issues, such as data collecting; advanced statistics for data analysis and statistical hypothesis testing; research summarization; interpretation; presentation and academic report writing