สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา   001-102  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน PN PSU