แนวคิดพื้นฐานพฤติกรรมองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม และองค์กรต่อการปฏิบัติงาน เทคนิคต่างๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดผลิตภาพในองค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยและปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร แนวทางการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และการสร้างเสถียรภาพของการบริหารองค์กร เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
Basic organizational behavior concepts; the relationships between individuals, groups and organizations; techniques applied to enhance productivity; analysis of factors and conflicts within the organization; organizational culture; guidelines for effectively organizational development; establishment of organizational management for change