คำอธิบายรายวิชา การฝึกค้น การประมวลข้อมูล และการประเมินคุณค่าของบทความวิจัยทางเภสัชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เน้นด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ

596-422 Course Outline.pdf596-422 Course Outline.pdf