แนวคิดและหลักการของฐานข้อมูล สถาปัตยกรรม 3 ระดับของ ฐานข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรก แผนภาพอีอาร์ ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การจัดการและการบริ หาร ฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอลส าหรับการจัดการฐานข้อมูล การ บ ารุงรักษา

Concepts and principles of database; 3-level database architecture; logical database design; E-R diagram; relational database; database management and administration; SQL language for database management; system maintenance