ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทวรรณคดี จุดมุ่งหมายและประโยชน์ในการศึกษาวรรณคดี ประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของวรรณคดีไทยในแต่ละยุค เอกลักษณ์ของวรรณคดีไทย สุนทรียภาพ แนวคิดสำคัญ และปรัชญาจากวรรณคดีไทยที่สำคัญบางเรื่อง