ความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์อันสะท้อนความเป็นอารยธรรมทางภาษา อิทธิพลของสังคมที่มีผลต่อการใช้ภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ภาษาที่แตกต่างกันตามปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนวิธีสื่อความหมายอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ ฐานะบุคคล

           Importance of language and culture as a function of civilization; influences on society affected by the use of language and practice of the culture; the use of language in different ways according to social and cultural factors; the use of different meanings of words in appropriate ways