ประเด็นการสัมมนาที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาและกลยุทธ์ต่าง ๆ ทางการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝึกทักษะการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การโต้แย้งแสดงเหตุผล การนำเสนอข้อมูล

Career-related seminar issues, case studies and strategies in electronic business management; practicing researching skills via various information resources; discussions; arguments; presentations