หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิก แอนิเมชัน และการออกแบบดิจิทัลมีเดียเพื่อการศึกษา กระบวนการผลิตสื่อกราฟิก แอนิเมชัน และดิจิทัลมีเดีย การฝึกปฏิบัติผลิตงานการออกแบบกราฟิก แอนิเมชัน และดิจิทัลมีเดีย เพื่อนำมาใช้ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ