การประมวลความรู้ต่างๆที่ศึกษามาแล้ว เพื่อวิเคราะห์ และอภิปราย กรอบแนวคิดทางทฤษฎีต่างๆ รวมถึงโอกาสและความเป็นไปได้ตลอดจนแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 

Consolidation and implementation of accumulated knowledge to analyze and discuss theoretical concepts as well as feasibility and issues involving international business