ปฏิบัติการที่ควบคู่ไปกับรายวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ (570-201) การจำแนกลักษณะตามสัณฐานวิทยา และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของพืชมีดอก การเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อพืชเพื่อการศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของพืชมีดอก เนื้อเยื่อวิทยาพืช ตัวอย่างพืชสมุนไพรหรือพืชเศรษฐกิจเรียงตามอนุกรมวิธานพืชมีดอกในระดับวงศ์ ตัวอย่างพืชสมุนไพรเพื่องานสาธารณสุขมูลฐาน