หลังจากเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ค้นคว้าเอกสาร รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2. รู้หลักวิธีการนำเสนอ และอภิปรายในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

TQF-3 Seminar.pdfTQF-3 Seminar.pdf