ปรัชญาวิชาชีพ และแนวความคิดในความรับผิดชอบของวิชาชีพต่อสังคม  การสร้างจริยธรรม  คุณธรรม และมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน  จรรยาบรรณของวิชาชีพทันตแพทย์ที่ต้องปฏิบัติ ตามความสำนึกในหน้าที่ คุณค่าของชีวิตในการเป็นทันตแพทย์ที่ดี ตลอดจนความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ ตลอดจนวิทยาการทางทันต-แพทย์ที่นำมาใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย