การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล การเตรียมความ พร้อมในการนําการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด การดําเนิน กลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างตราสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ การเข้าถึง การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การพัฒนาฐานข้อมูลทางการตลาด การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความจงรักภักดี

Application of digital media as marketing tool, preparation of using digital marketing as marketing strategy, operation of marketing strategy and branding through online media, effective reaching, communication; strategic database development in the marketing; loyalty-building communications