ฝึกกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชา เพื่อใหเรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริง

Job training relating to information and computer management for on-the-job experiences in the workplace