แนะนำวิศวกรรมเว็บและองค์ประกอบพื้นฐาน การสร้างแบบจำลองโปรแกรมประยุกต์เว็บ สถาปัตยกรรมเว็บและการออกแบบโปรแกรมประยุกต์เว็บที่ดีตามหลักการ การจัดการโครงงานเพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บ เทคโนโลยีเว็บแบบต่างๆ ของทางด้านแม่ข่ายและลูกข่าย เว็บเชิงบริการ เว็บแมชอัพ กรณีศึกษาเฟรมเวิร์คช่วยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บแบบต่างๆ

Introduction of web engineering; modeling web applications; web architectures, application design, and accessibility; web project management; the web application development process; client-side and server-side technologies for web applications; web mashup; web services; testing web applications; technologies for mobile web development: case studies on various web application development frameworks