เภสัชบำบัด: acid-base; fluid-electrolyte imbalance