หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศิลปะในการสื่อสารทั้ง 5 ทักษะ การคิด  การฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  การคิดเชิงภาษา การฟังเพื่อ จับใจความหลัก  และการตีความในสถานการณ์ต่าง ๆ  การใช้ถ้อยคำ  ลีลาสำนวนในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและในการทำงาน  การพูดในที่ประชุมชนและการนำเสนอ การอ่านเพื่อความเข้าใจถึงค่านิยมและแนวคิด  การเขียนเพื่อการสรุปความ  การติดต่อทางราชการและธุรกิจและ การบูรณาการการนำเสนอทุกรูปแบบ

การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมประมวลคำ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน การสร้างสื่อดิจิทัล การสืบค้นสารสนเทศและการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

Computer usage; internet usage; word processing program usage; spreadsheet program usage; presentation program usage; digital media creation; information search; online collaboration

Course Description:

Practice in reading and writing skills; basic reading skills; reading for main ideas and details; developing vocabulary and strategies to increase vocabulary knowledge; grammar usage; sentence and paragraph writing