รายวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพขั้นสูง

หัวข้อที่สอนคือ hemorrhage in oral surgery และเรื่อง infection control in viral pandemic period

(อ. ภาณุ)

เฉลยข้อสอบ surgical approach ในส่วนของ dentoalveolar trauma ( อ. ภาณุ ) 

1.สามารถประเมินผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า

2. ตรวจ วินิจฉัยและวางแผนการรักษาแก่ผู้ป่วยได้ 

3. อธิบายการรักษาเบื้อต้น และการรักษารวมถึงการติดตามผลการรักษาได้