คำอธิบายรายวิชา

               ความรู้พื้นฐานทันตรังสีวิทยา การผลิตรังสีเอกซ์ คุณสมบัติ และปฏิกิริยาของรังสีเอกซ์ต่อวัตถุ ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม การล้างและการเก็บภาพรังสี อันตรายจากรังสีและวิธีป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซ์ กระบวนการถ่ายภาพรังสีชนิดต่าง ๆ ทางทันตกรรม กระบวนการถ่ายภาพ รังสีเทคนิคพิเศษทางรังสีที่ใช้ในทางทันตกรรม อันได้แก่ ภาพรังสีพานอรามิก ระบบการถ่ายภาพรังสีด้วยดิจิตอลและภาพรังสีในระบบโทโมกราฟ ความรู้เบื้องต้นสำหรับการแปลผลภาพรังสีของรอยโรค 3 ชนิดที่พบบ่อยในช่องปาก ได้แก่ รอยโรคฟันผุ รอยโรคปริทันต์และรอยโรครอบปลายรากฟัน

               Basic knowledge of radiology, X-ray production, properties, interaction of X-ray; basic apparatus for generating X-ray, factors controlling the X-ray machine; darkroom and film processing; radiobiology; conventional dental radiography; special radiographic technique for dental radiography including panoramic radiography, digital radiography, dental computerized tomography; basic knowledge for 3 most common oral diseases radiographic interpretation including dental caries, periodontal disease and periapical lesion

ประมวลรายวิชา (course syllavus)

รหัสวิชา 653-221 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ : ทันตรังสีวิทยา 1 (BASIC CLINICAL SKILLS : DENTAL RADIOLOGY I)  หน่วยกิต 1(1-0-2)

 

ปีการศึกษา 2561

ผู้ประสานงานรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ กาญจนประภาส

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางด้านรังสีเอกซ์ การผลิตรังสีเอกซ์ ปฏิกิริยาของรังสีเอกซ์ต่อวัตถุ ส่วน ประกอบและการทำงานของเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม กระบวนการถ่าย การล้างและการเก็บภาพรังสี อันตรายจากรังสีและวิธีป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซ์ ความรู้เบื้องต้นการแปลผลภาพรังสีในช่องปาก 

Basic knowledge of radiology: X-ray production, X-ray machine, darkroom and film processing, radiobiology; conventional dental radiography; basic knowledge of dental radiographic interpretation

 

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

 ๑. มีความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานทางด้านรังสีวิทยา

 ๒. มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการใช้รังสีด้านรังสีวิทยา เพื่อประกอบการตรวจ วินิจฉัยโรคในกลุ่มของ oral and maxillofacial disease

 ๓. มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ มีเหตุผล รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์

 ๔. สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ โดยอาจใช้ร่วมกับประสบการณ์หรือนำไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

 ๕. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เพื่อไปแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป

     ๖. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การศึกษาค้นคว้าและประมวลข้อมูลข่าวสารวิทยาการจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ โดยตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     ๗. มีทักษะทางวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ในด้านการถ่ายภาพรังสีเพื่อประกอบการตรวจ วินิจฉัยโรคทาง ทันตกรรม

ตารางเรียน

ครั้งที่

วัน-วันที่-เดือน-ปี

เวลา

หัวข้อ

อาจารย์ผู้สอน

1

21 สิงหาคม 2561

0800-1100

Fundamental of Radiology and Dental X-ray Machine

ผศ.ทพ.อารีย์

 กาญจนประภาส

2

28 สิงหาคม 2561

0800-1100

Dental Radiographic Receptors

ผศ.ทพ.อารีย์

 กาญจนประภาส

3

4 กันยายน 2561

0800-1100

Dark Room and Film Processing

ผศ.ทพ.อารีย์

 กาญจนประภาส

4

11 กันยายน 2561

0800-1100

Radiographic Quality and Artifact

ผศ.ทพ.อารีย์

 กาญจนประภาส

5

18 กันยายน 2561

0800-1100

Radiobiology

ผศ.ทพ.อารีย์

 กาญจนประภาส

6

10 ตุลาคม 2561

0900-1200

สอบไล่

ผศ.ทพ.อารีย์

 กาญจนประภาส

สถานที่เรียน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คลินิกรังสีวิทยา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการ G ชั้น B คณะทันตแพทยศาสตร์

รูปแบบการเรียนการสอน

บรรยาย

การสาธิต ประกอบการฝึกปฏิบัติกระบวนการได้มาซึ่งภาพรังสี (Radiography)

การประเมินผล

           

คะแนนเจตคติ

 10 คะแนน

งานที่ได้รับมอบหมาย และการสอบย่อยในคาบ

10 คะแนน

สอบปลายภาค

 80 คะแนน

 

การตัดเกรด

ใช้หลักอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม

กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้ สามารถติดต่อ

ผศ.ทพ.อารีย์ กาญจนประภาส

หัวหน้าสาขารังสีวิทยา ภาควิชาโอษฐวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

ม.สงขลานครินทร์

เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการสอน

            1. Wipawee  Nittayananta, Aree  Kanjannaprapas, Pratanporn  Arirachakaran, Kanokporn  Pangsomboon and Hutcha  Sriplung: Alveolar bone in human immunodeficiency virus infection: is it changed by long-term antiretroviral therapy?; International Dental Journal 2017; 67: 123-129

2. A. Kanjanaprapas, W. Nittayananta,  P. Arirachakaran, K. Pangsomboon, H. Sriplung: Alveolar bone effect in HIV infected with long-term antiretroviral therapy: The 11th Asian Congress of Oral and Maxillo-facial Radiology November 10-12, 2016: poster presentation.

3. A. Kanjanaprapas: A Fabricated Phantom Head for Oral and Maxillofacial Radiography and Radiographic Interpretation: Songklanakarin Dent. J. Vol.3 No.2 July-December, 2015

ตำราและเอกสารหลัก

  1. Whaites E. Essentials of Dental Radiography and Radiology. 2nd ed. Singapore: Churchill Living stone, 1996.
  2. Goaz PW, White SC. Oral Radiology: Principles and Interpretation. 3rd ed. Missouri: Mosby-Year Book, Inc., 1994.
  3. . Klaus H. Rateitschak and Herbetrt F. Wolf. Color atlas of dental medicine Radiology. Thieme Medical Publishers, Inc., New York, 1993

………………………………………………………………………

course syllabas 685-221-2561.doccourse syllabas 685-221-2561.doc