การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจอาหาร ธุรกิจอาหารที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การสร้างธุรกิจใหม่ด้านอาหาร การค้นหาและระบุตลาดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปธุรกิจอาหารเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การบริหารธุรกิจอาหารด้วยนวัตกรรม วิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอาหาร การสังเคราะห์นวัตกรรมอาหารที่เกิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอาหาร ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอาหาร การออกแบบโมเดลธุรกิจอาหารแบบมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การจัดการห่วงโซ่คุณค่าในธุรกิจอาหาร การเงินสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารและการหาแหล่งทุน การจัดทําโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์แนวโน้มและการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับธุรกิจอาหาร การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนวัตกรรมอาหาร การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการทำแผนที่สิทธิบัตร กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอาหาร

Feasibility study for food business; food innovation-driven business; food new business venture; new marketing identification for the food industry; business transformation for competitiveness; food innovation-driven business management; food technology commercialization feasibility analysis for food innovation; food Innovation synthesis from science and technology; food technology transfer; creativity and design thinking for food innovation; human-centric food business model design; value chain management in the food business; financing and fund-raising for food business; food project development; trend analysis and change management in the food business; food intellectual properties management; patent searching and mapping; legal issue and ethic in the food business.