พัฒนาทักษะภาษาอาหรับเกี่ยวกับอิสลามศึกษาและทั่วไป ไวยากรณ์ระดับสูงและหลักการการพูด อ่าน เขียนภาษาอาหรับประเภทต่างๆและตำราเกี่ยวกับวิชาการอิสลามศึกษาระดับสูง ทั้งในรูปแบบคลาสิกและร่วมสมัยและการใช้ภาษาทางสื่อต่างๆ ฝึกทักษะการนำเสนอบทความวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องจากภาษาอาหรับเพื่อวิทยาการอิสลาม 2 

Developing Arabic language skills and styles related to Islamic Studies and others; advanced Arabic grammar and principles of speech, reading and writing different types of discourses and advanced Islamic Studies text books, both classical and contemporary; Arabic in media; practice of academic presentation in continuation of Arabic for Islamic Sciences II