ส่วนของการเขียนโปรแกรมเว็บ เพื่อใช้งานฐานข้อมูล และออกรายงาน

แนวคิดของกระบวนการวิเคราะห์ในงานด้านระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ ศึกษาความเป็นไปได้และวางแผนการพัฒนาโครงงานของระบบสารสนเทศ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน การสร้างแบบจำลองการประมวลผล การสร้างแบบจำลองข้อมูล การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบโปรแกรม การสร้างและทดสอบระบบ การส่งมอบระบบ เอกสารหรือคู่มือ การวัดและประเมินผลระบบ การบำรุงรักษาระบบ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การใช้ภาษาการสร้างแบบจำลองแบบครบวงจร  (ยูเอ็มแอล) กรณีศึกษา 

(ส่วนของการเขียนโปรแกรม)

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การเขียนผังงาน ขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม องค์ประกอบของคำสั่ง การใช้ตัวแปร การดำเนินการ ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างคำสั่งแบบตามลำดับ เลือกทำและการวนซ้ำหรือลูป การใช้งานและสร้างฟังก์ชันในโปรแกรมพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อทำงานบนระบบต่าง ๆ โดยการใช้ ภาษาใดภาษาหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเพื่องานบัญชี การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทำงาน

- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ขั้นตอนวิธี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คำสั่ง ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระทำการ นิพจน์ ประเภทข้อมูล แนวคิดเชิงวัตถุ คลาส การถ่ายทอดคุณสมบัติ การห่อหุ้มคุณสมบัติ การมีหลายรูปแบบ พื้นฐานของการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยหลักการเชิงวัตถุ การฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับรายวิชา
- General concepts of software, algorithms, computer programming; statement, variable, constant, operator, expression, data types, object-oriented concepts, class, inheritance, encapsulation, polymorphism; basic of object-oriented analysis and design; application development with object-oriented principle; practice corresponding with course

พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจำลองโอเอสไอ ชุดโปรโตคอลทีซีพีไอพี ข้อมูลและสัญญาณ การสื่อสารแบบดิจิทัล การสื่อสารแบบแอนะลอก สื่อในการสื่อสาร การมัลติเพล็กซ์ สวิตช์อีเทอร์เน็ต เครือข่าย ท้องถิ่นแบบไร้สาย เทคโนโลยีไร้สาย และอุปกรณ์ไร้สาย เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต การวางเครือข่ายสำหรับองค์กร ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย คำสั่งเครือข่ายพื้นฐาน ที่อยูไอพี การติดตั้งสายเคเบิลสำหรับเครือข่ายท้องถิ่น พื้นฐานของการ กำหนดค่าอุปกรณ์เครือข่าย การฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับรายวิชา

Basic of data communications and computer networks; OSI model, TCP/IP protocol suite; data and signals, digital transmission, analog transmission; transmission media; multiplexing, switch; Ethernet, wireless local area network, wireless technology and wireless equipment; Internet technology; networking for organization; network security; basic network commands; IP address; cable installation for local area network; basic of network devices configuration; practice corresponding with course

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา Life Science Physics (921-011)