การศึกษาพัฒนาการการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทโลก กระบวนทัศน์ของนานาภาษาอังกฤษโลกภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ การวิเคราะห์การแปรเปลี่ยน ของโครงสร้างภาษาอังกฤษ พลวัตของการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทโลก รวมถึงแนวโน้มงานวิจัยที่น่าสนใจ

The development of English as a global language; emergence of World Englishes (WE), English as a Lingua Franca (ELF), and English as an international language (EIL); analysis of linguistic variation, dynamic usage, including research trends in global Englishes