เทคโนโลยีสมัยใหม่และแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ทักษะดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้งานอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์

การศึกษาพัฒนาการการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทโลก กระบวนทัศน์ของนานาภาษาอังกฤษโลกภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ การวิเคราะห์การแปรเปลี่ยน ของโครงสร้างภาษาอังกฤษ พลวัตของการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทโลก รวมถึงแนวโน้มงานวิจัยที่น่าสนใจ

The development of English as a global language; emergence of World Englishes (WE), English as a Lingua Franca (ELF), and English as an international language (EIL); analysis of linguistic variation, dynamic usage, including research trends in global Englishes