แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทและหน้าที่หลักของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินบุคคลและการบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้ม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทำงาน