แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การก่อตัวและการกำหนดนโยบายสาธารณะ การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ โดยเน้นศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะของไทยและสากล การเชื่อมโยงระหว่างนโยบายสาธารณะและการวางแผน กระบวนการวางแผน การจัดการและการประเมินผลโครงการ การสร้างความรู้ความเข้าใจกลไกประชารัฐตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด การขับเคลื่อนประเทศโดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และความสำคัญของ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกๆ ด้าน รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะและการสร้างความร่วมมือแบบประชารัฐ

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทและหน้าที่หลักของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินบุคคลและการบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้ม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทำงาน