พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์และความยืดหยุ่น อุปสงค์ของตลาด พฤติกรรมผู้ผลิต ทฤษฎีต้นทุนการ
ผลิต การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในตลาดลักษณะต่างๆ คือ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดผู้ขายน้อยราย และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด