รายวิชาบังคับก่อน: 441-202 การตลาด

                  แนวคิดและปรัชญาการตลาดโลก การวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับนานาชาติ การบริหารการตลาดโลก และการสร้างกลยุทธ์ในตลาดโลก

                  Prerequisite: 441-202 Marketing

                  Global marketing concepts and philosophy; analysis of international competitive advantage; global marketing management; global marketing strategy formulation

ความสำคัญของการทำแผนธุรกิจ หลักการทำแผนธุรกิจเพื่อการลงทุน และการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน การกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายหลัก วิธีการจัดทำงบประมาณ การพยากรณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ ด้านการตลาด การเงิน การผลิตและทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ การสร้างตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การทำรายงาน กระบวนการวางแผนธุรกิจ เริ่มจาก วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในธุรกิจ การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ นำแผนไปปฏิบัติโดยผ่านงบประมาณและการควบคุม

Significance of business plan; principles of business plans for investment and financial support; goal and policy specification; budgeting; forecasting; business situation analysis in marketing, finance, production and human resources; relationships among factors; development of decision making support models; reporting; business planning methodology: vision, mission,  objectives, external and internal factors of business environment, strategy making, implementation through budgets and control

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการจัดการและดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กฎหมาย ข้อตกลงและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการบริหารและจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม รูปแบบการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ หน้าที่ด้านการเงินระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ การจัดการเปรียบเทียบและนโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ

ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร์ การใช้โปรแกรมวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

            Prerequisite: 441-202 Marketing

Definition; consumer behavior and marketing management; consumer behavior analysis models; factors affecting consumer decision process; psychological, sociological, anthropological, and economic approaches for consumer analysis; consumer behavior analysis using software

ลักษณะผู้ประกอบการ ขั้นตอนการสร้างธุรกิจ การประเมินทางเลือกในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ กฎหมายการจัดตั้งธุรกิจ การหาแหล่งทุน นวัตกรรมและโอกาส การวางแผนดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง การประยุกต์แนวคิดของการประกอบธุรกิจมาปรับปรุงประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การธุรกิจ

Entrepreneurial characteristics; enterprise initiation process; alternative evaluating for new business; new enterprise entry law; seeking sources of fund; innovation and opportunities; operation planning; risk management; application of entrepreneurship concepts for improving the effectiveness of a firm’s operations 

(ภาษาไทย) แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาองค์การ การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกกับวัตถุประสงค์ขององค์การ การสร้างทีมงานเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ การเปลี่ยนแปลงขององค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การการประเมินผลการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองค์การไทย

 (ภาษาอังกฤษ) Behavior science management concepts; organization development concepts and theories; combination of personal growth and organization objectives; team building for organizational efficiency and effectiveness; organizational change; organizational development process; organizational development assessment; Thai organization developmentproblems and obstacles

(ภาษาไทย) (Thai) แนวคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลทางการตลาดและการวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจำหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคม และจรรยาบรรณทางการตลาด 
(ภาษาอังกฤษ) (English) Basic concepts and functions of marketing; marketing environment; marketing information system and marketing analysis; consumer behavior; market segmentation; market targeting; market positioning; product management: pricing, channel of distribution, marketing promotion; social marketing; and ethics in marketing

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ดุลการค้า ดุลการชำระเงิน กระบวนการปรับดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ระบบการเงินระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบทวิภาค พหุภาคี และการรวมกลุ่มตามเขตภูมิศาสตร์ การค้าและการเงินระหว่างประเทศของไทย

พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์และความยืดหยุ่น อุปสงค์ของตลาด พฤติกรรมผู้ผลิต ทฤษฎีต้นทุนการ
ผลิต การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในตลาดลักษณะต่างๆ คือ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดผู้ขายน้อยราย และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด