(ภาษาไทย) (Thai) แนวคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลทางการตลาดและการวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจำหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคม และจรรยาบรรณทางการตลาด 
(ภาษาอังกฤษ) (English) Basic concepts and functions of marketing; marketing environment; marketing information system and marketing analysis; consumer behavior; market segmentation; market targeting; market positioning; product management: pricing, channel of distribution, marketing promotion; social marketing; and ethics in marketing

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ดุลการค้า ดุลการชำระเงิน กระบวนการปรับดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ระบบการเงินระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบทวิภาค พหุภาคี และการรวมกลุ่มตามเขตภูมิศาสตร์ การค้าและการเงินระหว่างประเทศของไทย

พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์และความยืดหยุ่น อุปสงค์ของตลาด พฤติกรรมผู้ผลิต ทฤษฎีต้นทุนการ
ผลิต การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในตลาดลักษณะต่างๆ คือ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดผู้ขายน้อยราย และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด