ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ดุลการค้า ดุลการชำระเงิน กระบวนการปรับดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ระบบการเงินระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบทวิภาค พหุภาคี และการรวมกลุ่มตามเขตภูมิศาสตร์ การค้าและการเงินระหว่างประเทศของไทย