ความสำคัญของการทำแผนธุรกิจ หลักการทำแผนธุรกิจเพื่อการลงทุน และการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน การกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายหลัก วิธีการจัดทำงบประมาณ การพยากรณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ ด้านการตลาด การเงิน การผลิตและทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ การสร้างตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การทำรายงาน กระบวนการวางแผนธุรกิจ เริ่มจาก วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในธุรกิจ การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ นำแผนไปปฏิบัติโดยผ่านงบประมาณและการควบคุม

Significance of business plan; principles of business plans for investment and financial support; goal and policy specification; budgeting; forecasting; business situation analysis in marketing, finance, production and human resources; relationships among factors; development of decision making support models; reporting; business planning methodology: vision, mission,  objectives, external and internal factors of business environment, strategy making, implementation through budgets and control