บูรณาการองค์ความรู้ในเรื่อง  จรรยาบรรณของวิชาชีพทันตแพทย์ที่ต้องปฏิบัติ ตามความสำนึกในหน้าที่ คุณค่าของชีวิตในการเป็นทันตแพทย์ที่ดี ตลอดจนความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ ตลอดจนวิทยาการทางทันตแพทย์ที่นำมาใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย

ความหมายและความสำคัญ วิวัฒนาการ และ องค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพและระบบบริการไทย ระบบทันตสาธารณสุขและการบริหารงานทันตสาธารณสุขไทย ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสุขภาพช่องปากและระบบทันตสาธารณสุขของประเทศ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ

ทดลองดูก่อนนะครับ

lecture on the topic of retention and relapse in orthodontics

เป็นการศึกษาหลักการเบื้องต้นของวิทยาการระบาด โดยครอบคลุม ความหมาย หลักการ กระบวนการและวิธีการทางวิทยาการระบาด ขบวนการเกิดโรค การสืบสวนค้นหาโรค ตลอดจนหลักการควบคุมโรคโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิทยาการระบาดทางทันตแพทย์ โดยมุ่งเน้น

656-321 ระบาดวิทยาปี62.doc656-321 ระบาดวิทยาปี62.doc

ปรัชญาวิชาชีพ และแนวความคิดในความรับผิดชอบของวิชาชีพต่อสังคม  การสร้างจริยธรรม  คุณธรรม และมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน  จรรยาบรรณของวิชาชีพทันตแพทย์ที่ต้องปฏิบัติ ตามความสำนึกในหน้าที่ คุณค่าของชีวิตในการเป็นทันตแพทย์ที่ดี ตลอดจนความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ ตลอดจนวิทยาการทางทันต-แพทย์ที่นำมาใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย

693-431 จริยศาสตร์ course syllabus.doc693-431 จริยศาสตร์ course syllabus.doc

เป็นการศึกษาหลักการเบื้องต้นของวิทยาการระบาด โดยครอบคลุม ความหมาย หลักการ กระบวนการและวิธีการทางวิทยาการระบาด ขบวนการเกิดโรค การสืบสวนค้นหาโรค ตลอดจนหลักการควบคุมโรคโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิทยาการระบาดทางทันตแพทย์ โดยมุ่งเน้นวิทยาการระบาดโรคในช่องปาก โรคที่เป็นปัญหาทางทันตสาธารณสุข สาเหตุของปัญหา การกระจายของโรค การศึกษาแนวโน้มการวัดความชุกและความรุนแรง ตลอดจนทฤษฎี แนวคิดในการเข้าไปศึกษาวินิจฉัยปัญหาทันตสาธาณสุขในชุมชน

656-321 ระบาดวิทยาปี62.doc656-321 ระบาดวิทยาปี62.doc